[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1578521293223.jpg (69.4 KB, 561x748, confiscate land while pres….jpg)

 No.1548

názory na anarchokapitalismus?

 No.1549

Dobrý mejmej, nič viac

 No.1550

so slovom anarchokapitalizmus som sa stretol len na obrazodoskach
nikdy som sa o to nezaujimal. O co vlastne ide?

 No.1552

>>1550
hranata picovina najhrubsieho zrna

 No.1555

File: 1578669478005.png (340.33 KB, 1200x1200, Dangerous-Freedom-tee-blac….png)


 No.1557

>>1555
Nice Tshirt

 No.1559

>>1548
Anarchie ✊✊✊

 No.1560

File: 1579033945363.png (306.28 KB, 427x960, ancoms.png)

Anarchisti su vsetci krcivi hranopani, ale ancapismus je aspon logicky konzistentny. To anarchokomunizmus je kontradikcia sama.

 No.1565

>>1560
Čo ti jebe?

 No.1571

File: 1579369168406-0.jpg (104.4 KB, 378x720, FB_20151102_07_22_37_Saved….jpg)

File: 1579369168406-1.jpg (68.81 KB, 638x960, ealthy use state to exploi….jpg)

File: 1579369168406-2.png (288.78 KB, 459x713, free neccesities people ow….png)

>>1565
ankomisti maj literárně nejretardovanější ideologii.

 No.1572

File: 1579369271771-0.png (196.09 KB, 604x764, invention opression.png)

File: 1579369271771-1.png (288.15 KB, 720x766, smash the state.png)


 No.1574

>>1572
Chceme méně zákonů a více svobody

 No.1588

>>1574
Ako si to tu objavil?
A prečo vypĺňaš polia otáznikmi ako kokot?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]